نصب یادمان در بشاگرد

نصب یادمان حاج عبدالله در روستای بلبل آباد بشاگرد

نصب یادمان حاج عبدالله در روستای بلبل آباد بشاگرد

نصب یادمان حاج عبدالله در روستای بلبل آباد بشاگرد

نصب یادمان حاج عبدالله در روستای بلبل آباد بشاگرد

نصب یادمان حاج عبدالله در روستای بلبل آباد بشاگرد

نصب یادمان حاج عبدالله در روستای بلبل آباد بشاگرد

نصب یادمان حاج عبدالله در روستای بلبل آباد بشاگرد

نصب یادمان حاج عبدالله در روستای بلبل آباد بشاگرد

نصب یادمان حاج عبدالله در روستای بلبل آباد بشاگرد

نصب یادمان حاج عبدالله در روستای بلبل آباد بشاگرد

نصب یادمان حاج عبدالله در روستای بلبل آباد بشاگرد

نصب یادمان حاج عبدالله در روستای بلبل آباد بشاگرد

مراسم یادبود

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

مراسم چهلم حاج عبدالله والی

پوسترها و تصاویر

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی