در حال بارگذاری ...

آغاز برداشت میوه کوهی بَنه یا کسودنگ در بشاگرد

برداشت میوه کوهی بَنه یا کسودنگ از کوه های شهرستان بشاگرد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ما؛ مدیر اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان بشاگردپیش بینی کرد امسال ۴ و نیم تن میوه بنه برداشت شود که به علت بارندگی های اخیر ۳۰ درصد نسبت به پارسال افزایش دارد.
علی مبارکی افزود: برداشت کسودنگ تا نیمه دوم آبان ادامه دارد.
وی گفت: از هر درخت کسودنگ ۳ کیلوگرم محصول برداشت می شود که در بازار های محلی شهرستان کیلویی ۱۵ هزار تومان به فروش می رسد.
مبارکی افزود: پسته وحشی یا بنه درختی خودرو با ارتفاع دو تا هفت متر است که بصورت پراکنده در کوه های شمال بشاگرد و در شرق، جنوب و غرب بصورت انبوه رشد می کند.
این میوه کوهی مقوی کبد و طحال است، سرفه و خفقان را تسکین می دهد و مسکن درد کمر، پشت و قولنج است.