در حال بارگذاری ...
 • بخش گافر و پارامون

  جمع بندی آمار و اطلاعات روستایی بخش گافر و پارامون در سرشماری سال 90

   

   

  تعداد آبادی ها برحسب وضع سکونت

  خالی از سکنه

  دارای سکنه

   

   

  نامشخص

  موسمی

  دایمی

  جمع

  نامشخص

  موسمی

  دایمی

  جمع

  جمع کل

   

  0

  0

  18

  18

  0

  0

  49

  49

  67

   

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب تعداد خانوار

  1000خانوار و بیشتر

  400-999 خانوار

  200-399 خانوار

  100-199 خانوار

  50-99 خانوار

  20-49 خانوار

  10-19 خانوار

  5-9 خانوار

  1-4 خانوار

  جمع

  0

  0

  0

  2

  16

  24

  5

  2

  0

  49

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب جمعیت

  5000نفر و بیشتر

  2000-4999 نفر

  1000-1999 نفر

  500-999 نفر

  250-499 نفر

  100-249 نفر

  50-99 نفر

  25-49 نفر

  1-24 نفر

  جمع

  0

  0

  0

  1

  9

  28

  6

  3

  2

  49

   

  جمعیت و خانوارهای ساکن در نقاط روستایی برحسب جنس و گروه های عمده سنی

  زن

  مرد

     

  65ساله و بیشتر

  15 - 64 ساله

  0 - 14 ساله

  کل

  65ساله و بیشتر

  15- 64 ساله

  0 - 14 ساله

  کل

  جمعیت

  خانوار

  168

  2434

  1728

  4330

  202

  2185

  1761

  4148

  8478

  2228

   

  جمعیت 6 ساله و بیشتر، با سواد و در حال تحصیل نقاط روستایی شهرستان

  جمعیت در حال تحصیل

  جمعیت با سواد

  جمعیت 6 ساله و بیشتر

  زن

  مرد

  مرد و زن

  زن

  مرد

  مرد و زن

  زن

  مرد

  مرد و زن

  631

  778

  1409

  1344

  1641

  2985

  3429

  3294

  6723

   

  جمعیت 10 ساله و بیشتر، شاغل و بیکار نقاط روستایی شهرستان

  جمعیت بیکار

  جمعیت شاغل

  جمعیت 10 ساله و بیشتر

  زن

  مرد

  مرد و زن

  زن

  مرد

  مرد و زن

  زن

  مرد

  مرد و زن

  47

  945

  992

  151

  749

  900

  3065

  2880

  5945

   

  تعداد آبادیها برحسب وضع طبیعی آبادی

  نامشخص

  جنگلی واقع در کوهستان یا تپه

  کوهستانی، دره ای یا تپه ای

  جنگلی واقع در دشت

  دشتی

  0

  0

  66

  0

  1

   

  تعداد آبادی ها برحسب نوع راه

     

  راه زمینی (به جز راه آهن)

  راه آبی

  راه آهن (ایستگاه)

  نامشخص

  مالرو

  جاده خاکی

  جاده شوسه (شن ریزی شده)

  جاده آسفالته

  0

  0

  0

  3

  45

  0

  1

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات آموزشی

  مدرسه راهنمایی مختلط

  مدرسه راهنمایی دخترانه

  مدرسه راهنمایی پسرانه

  مدرسه راهنمایی شبانه روزی دخترانه

  مدرسه راهنمایی شبانه روزی پسرانه

  دبستان

  روستامهد

  0

  2

  2

  0

  0

  43

  5

   

  هنرستان فنی وحرفه ای دخترانه

  هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

  دبیرستان کاردانش دخترانه

  دبیرستان کاردانش پسرانه

  دبیرستان نظری دخترانه

  دبیرستان نظری پسرانه

  دبیرستان شبانه روزی دخترانه

  دبیرستان شبانه روزی پسرانه

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات فرهنگی، ورزشی و مذهبی

  خانه عالم

  امام جماعت راتب

  دارالقران

  مدرسه علمیه

  اماکن مذهبی سایرادیان

  سایراماکن مذهبی مسلمانان

  امامزاده

  مسجد

  سالن ورزشی

  زمین ورزشی

  کتابخانه عمومی

  بوستان روستایی

  1

  1

  0

  0

  0

  10

  3

  15

  1

  3

  1

  1

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات سیاسی و اداری و طرح هادی

  طرح هادی

  شرکت تعاونی روستایی

  شورای حل اختلاف

  مروج کشاورزی

  مرکز خدمات جهاد کشاورزی

  پاسگاه نیروی انتظامی

  دهیار

  شورای اسلامی روستا

  نامشخص

  ندارد

  دارد

  0

  48

  1

  5

  9

  1

  1

  3

  9

  36

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات برق، گاز و آب

  آب لوله کشی

   

  برق

  بدون سامانه تصفیه آب

  دارای سامانه تصفیه آب

  گاز لوله کشی

  انرژی نو (خورشیدی، بادی و ...)

  موتور برق دیزلی

  شبکه سراسری

  40

  1

  0

  0

  0

  40

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات بهداشتی و درمانی

  پزشک

  پزشک خانواده

  مرکز تسهیلات زایمانی

  پایگاه بهداشت روستایی

  خانه بهداشت

  داروخانه

  مرکز بهداشتی و درمانی

  حمام عمومی

  1

  0

  1

  1

  6

  1

  2

  0

   

  سامانه جمع آوری زباله

  غسالخانه

  آزمایشگاه و رادیولوژی

  تکنسین دامپزشکی

  دامپزشک

  بهورز

  بهیار یا مامای روستایی

  دندانپزشک تجربی یا دندان ساز

  دندانپزشک یا بهداشت کار دهان و دندان

  0

  1

  0

  0

  0

  6

  1

  0

  0

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات بازرگانی و خدمات

  جایگاه سوخت

  تعمیرگاه ماشین آلات  غیر کشاورزی

  تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی

  بانک

  قهوه خانه

  گوشت فروشی

  نانوایی

  بقالی

  فروشگاه تعاونی

  نمایندگی پخش سیلندر گاز

  نمایندگی پخش نفت سفید

  پایگاه آتش نشانی

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4

  3

  1

  1

  0

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات ارتباطات و حمل و نقل

  دسترسی به ایستگاه راه آهن

  دسترسی به وسیله نقلیه عمومی

  دسترسی به روزنامه و مجله

  دسترسی عمومی به اینترنت

  دفترفناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) روستایی

  دفتر مخابرات

  دفتر پست

  صندوق پست

  0

  3

  0

  0

  0

  2

  0

  0